انسان اساساً، محور بهرهوری است و کلیه سازمانها و شرکت ها با هر نوع هدفی که دارند، باید بیشترین سرمایه، وقت و برنامه را به پرورش انسانها در ابعاد مختلف اختصاص دهند.آموزش در سازمان و شرکتها نه تنها امر مهمی است، بلکه بسیار لازم و حیاتی میباشد. علاوه بر آموزش های مرسوم حوزه های تخصصی، کارگاه های توسعه فردی کارکنان یکی دیگر از جنبه های آموزش سازمانی است.
آکادمی خاص باش آغاز گر این عرصه در سازمان ها و شرکت های خصوصی است.

اساتید و هیئت علمی

دکتر محمد وکیلی

دکتر احمد نظری مهرابی

دکتر مهدی باغبان

مهندس حسین درگاهی

دکتر لیلا فنایی

سعید واعظ زاده

احسان نظری

سوابق همکاری مدیر آکادمی

سازمان/شرکت آموزش پذیر

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره
 09104815813
تماس حاصل فرمایید و یا فرم زیر را تکمیل نمایید.